تعبیر خواب تعهد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تعهد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر درخواب نسبت به كارى تعهد داده باشيد، به معناى آن است كه عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب كسى را ببينيد كه نسبت به شما متعهد مى‏شود، بيانگر آن است كه كارى مى‏كنيد كه نزد ديگران محبوب مى‏شويد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی