تعبیر خواب درو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب درو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد كشاورزان محصولات خود را درو مي كنند ، علامت آن است كه به سعادت و شادماني دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد كشاورزان با تنبلي مشغول درو هستند ، علامت آن است كه هنگام چشيدن طعم خوشبختي واقعه اي تلخ برايتان اتفاق خواهد افتاد .
3ـ ديدن ماشين مستعمل درو در خواب ، علامت نوميدي از امور تجاري و زيان در كار است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی