تعبیر خواب دلقک

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب دلقک را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر در خواب دلقكي شما را فريب بدهد ، نشانة آن است كه اثبات ادعايي كه به نفع شماست كار مشكلي خواهد بود .
2ـ ديدن دلقك در خواب ، علامت مشكلات و سختيهاست .
3ـ اگر خواب ببينيد مثل دلقك لباس پوشيده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد براي رسيدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهواني استفاده كنيد . زنان مكار شما را وادار مي سازند كه گناه كنيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی