تعبیر خواب تکبير کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تکبير کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است
اول: ايمني از دشمن
دوم: رستگاري از بلا و فتنه.
سوم: خير و بركت.
چهارم: گشايش كارهاي بسته.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی