تعبیر خواب روناس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب روناس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: ديدن روناس درخواب، دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش، دليل بر مضرت و رنج و اندوه كند. اگر بيند جامه خويش را به روناس سرخ مي كرد، دليل كه به عشرت دنيا مشغول شود و راه دين فرو گذارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی