تعبیر خواب تله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس كورت مى‏گويد:
ديدن تله در خواب، بيانگر گرفتارى و توطئه‏ى دشمنان است.
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تله موش خالى در خواب، نشانه‏ى آزار و اذيت دشمنان است. اگر خواب ببينيد موشى در تله گير افتاده، به معناى آن است كه درگير مشكلات خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه تله موش صحرايى كار مى‏گذاريد، يعنى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازيد. ديدن حشرات، بيانگر آن است كه عده‏اى بر عليه شما نقشه مى‏كشند.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد در تله اي افتاده ايد ، نشانة آن است كه در زندگي فريب كسي را خواهيد خورد .
2ـ اگر خواب ببينيد نمي توانيد خود را از تله اي كه در آن افتاده ايد نجات بدهيد ، علامت آن است كه بدبختي بزرگي گريبانتان را خواهد گرفت .
3ـ اگر دختري خواب ببيند معشوقش او را از تله نجات مي دهد ، نشانة آن است كه همسري لايق و وفادار خواهد داشت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی