تعبیر خواب زاييدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب زاييدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
زايمان
زايمان کردن بر آورده شدن آرزو
ديدن زني که زايمان ميکند : عزاداري و يا ازدست دادن چيزي گرانبها
حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد:
اگر زنى در خواب ببيند كه بسرى زاييد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بين نزديك است .
اگر زنى در خواب ببيند دخترى زاييد ، ازنسل او فرزندى به وجود مى آيد كه بزرگ خاندان خود مى شود.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب زايمان در خواب ، نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ، نشانة آن است كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و به رفتاري نادرست رو مي آوريد .
3ـ اگر زني شوهردار خواب ببيند كودكي به دنيا مي آورد ، نشانة آن است كه ارثي كلان به او خواهد رسيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی