تعبیر خواب زکات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب زکات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
زكات درخواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند كه زكات فطر مي دارد، دليل كه نماز و تسبيح گويد و رستگاري يابد. اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بيمار است شفا يابد، اگر دشمن دارد بر وي ظفر يابد.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد، مال او درحق بود و بلارفع شود.
جابرمغربي گويد:
اگر كسي بيند كه زكات مال مي داد، دليل كه مالش زياده گردد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زكات مال دادن درخواب بر هفت وجه است.
اول: بشارت.
دوم: خيروبركت.
سوم: روشن بود كارهاي مشكل (حل شدن مشکلات).
چهارم: قضاي حاجت (برآورده شدن حاجات).
پنجم: روشنائي.
ششم: از غم فرج يافتن (نجات يافتن از غمها).
هفتم: زيادتي مال .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی