تعبیر خواب تاراج

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاراج را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد، دليل كه آن كس را غم و اندوه و زيان رسد، به قدر آن كه از وي برده بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تاراج كردن، دليل بر چهار وجه است.
اول: شعب وقبح و زشتي.
دوم: زيان.
سوم: غم و اندوه.
چهارم: ارزاني نرخ، مگر درصورتى كه ببيند از دشمن به غنيمت گرفته شده است.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند يا مال ديگري را مي برند و ما شاهد يا عامل آن هستيم. اگر ببينيم مال ديگري را به تاراج مي بريم براي صاحب مال غم و غصه بوجود مي آوريم و چنانچه مال ما را مي برند غم و رنج به ما مي رسد ولي به فرموده امام صادق عليه السلام تاراج هم مي تواند غم و غصه باشد و هم فراواني و نعمت.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی