تعبیر خواب زن نوزاي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب زن نوزاي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفيد و زرد بيماري است و زاج سياه، مصيبت و غم خوردن باشد، زيرا كه سياهي دليل بر هلاك است و رنگ كردن جامه به زاج تاويلش بد است و في الجمله ديدن زاج درخواب هيچ منفعت نباشد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زاج به خواب بر چهار وجه است.
اول: غم و اندوه.
دوم: بيماري.
سوم: مصيبت.
چهارم:مرافعه خصومت به واسطه زنان.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی