تعبیر خواب تاموره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاموره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آفتابه اي که بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند
محمد بن سيرين گويد:
آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بيند كه پادشاهي آبدستان به وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگر او ره كسي دهد هم، بر اين قياس بود.
ابراهيم كرماني گويد:
آبدستان درخواب، خادم بود. و اگر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شد، دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد. و اگر بيند كه از آبدستان آب همي خورد، دليل كند كه وي فرزندي حاصل شود خاصه، كه آب را صافي بيند و خوش طعم.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود:
اول: خادم،
دوم: خزينه،
سوم: مدير كار،
چهارم: فرزند،
پنجم: روزي اندك از جايي كه اميد ندارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی