تعبیر خواب تانکر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تانکر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه وراي توقع و انتظار خود به كاميابي و خوشنودي دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد از تانكري مايه اي چكه مي كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زيان خواهيد ديد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی