تعبیر خواب تبعيد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تبعيد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خواب تبعيد ، نشانة شر و بداقبالي است .
2ـ اگر خواب ببينيد به سرزمينهاي ناشناس تبعيد شده ايد ، به زودي خواهيد مرد .
3ـ اگر خواب ببينيد بچه اي به جايي تبعيد شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهاي خود وفادار نخواهيد ماند .
4ـ اگر دختري خواب ببيند به جايي تبعيد شده است ، علامت آن است كه به مسافرتي سرچرم كننده خواهد رفت و از اين سفر لذت خواهد برد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی