تعبیر خواب ژله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ژله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد:
تعبير ديدن زاله در خواب بر پنج وجه است :
اول : بلا.
دوم: خصومت ودشمني.
سوم : لشگر.
چهارم : قحطي.
پنجم : بيماري.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعي قابل عبور در زندگي روبرو خواهيد شد .
2ـ اگر زني را در خواب ببينيد كه ژله درست مي كند ، علامت آن است كه بار ديگر از ديدار دوستان لذت خواهيد برد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی