تعبیر خواب سرخوردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سرخوردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد از جايي سر مي خوريد ، نشانة آن است كه نامزد شما پيمان شكني مي كند و شما را به دام نوميدي مي اندازد .
2ـ اگر خواب ببينيد از شيب دامنة تپه اي پوشيده از علفهاي سبز سر مي خوريد ، علامت ان است كه وعده هاي فريبنده شما را به نابودي خواهد كشاند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی