تعبیر خواب تتماج

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تتماج را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند تتماج به گوشت بره يا گوشت گوسفند و ماست شيرين ميخورد، دليل كه به قدر آن از مردم سپاهي وي را منفعت وخير رسد. اگر بيند با گوشت گاو يا با گوشت خرگوش و كشك و ماست ترش ميخورد، دليل كه منفعت اندك از مردم سفله دون بدو رسد. جابرمغربي گويد: تتماج با گوشت خرگوش يا چيزي ترش، دليل بر غم و اندوه است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی