تعبیر خواب سرشير

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سرشير را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر كشاورزي در خواب سرشير ببيند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگي مطلوب مي باشد .
2ـ اگر خواب ببينيد سرشير مي نوشيد ، علامت آن است كه بزودي سعادتمند خواهيد شد .
3ـ اگر عشاق خواب سرشير ببينند ، نشانة آن است كه بزودي با عشاق خود پيمان ازدواج مي بندند .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی