تعبیر خواب سرنيزه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سرنيزه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سنان بر تن خصم زد و او بيفكند، دليل كه خصم را به حجت غلبه كند و بر وي ظفر يابد. اگر بيند سنانش بشكست يا ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه سنانِ فولادِ درخشنده داشت، اگر از اهل آن بود، از بزرگي منفعت يابد، اگر بيند سنان او زنگ گرفته بود، دليل منفعت اندك است.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سنان در خواب، بر شش وجه است.
اول: حجت و برهان.
دوم: ولايت و فرمانروايي.
سوم: عمردراز.
چهارم: ظفر(پيروزي) يافتن بر دشمن.
پنجم: رياست.
ششم: منفعت بر قدر و قيمت آن سنان.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی