تعبیر خواب تخت سلطنت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تخت سلطنت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد بر تخت سلطنت نشسته ايد ، نشانة آن است كه به زودي ثروت و شهرتي به دست مي آوريد .
2ـ پايين آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به يأس نوميدي دچار خواهيد شد .
3ـ ديدن ديگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف ديگران ثروتي به دست مي آوريد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی