تعبیر خواب سرين

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سرين را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

سرين نشستنگاه آدمي را گويند
محمدبن سيرين گويد:
ديدن سرين راست، دليل بر پسر بود و سرين چپ، دليل بر دختر. اگر بيند كه سرينش محكم بود، دليل كه فرزندش نيكوحال و تندرست بود. اگر كوچك بود و ضعيف تاويلش به خلاف اين بود.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر در خواب بيند كه سرينش بشكست، دليل بود كه فرزندش بميرد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن سرين در خواب بر چهار وجه بود.
اول: فرزند.
دوم: قوت.
سوم: باغ.
چهارم: نيكي از خويشان.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی