تعبیر خواب تخمها

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تخمها را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

کرماني گويد : تخمها در خواب ديدن آنچه ترش وتلخ وناخوش بود جمله دليل بر غم وانديشه کند خاصه خوردن آن بدتر ومصعب تر است اما آنچه به طعم شيرين وخوشبو بود خوردن آن در خواب منفعت اندک است
جابر مغربي گويد : تخمها در خواب ديدن و خوردن آن نيکو باشد مگر آن تخم که پوسيده و کرم خورده استرفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی