تعبیر خواب سفيدمهره

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سفيدمهره را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي سفيدمهره بيند، دليل كه هر كس را از نهان خود آگاهي دهد و ديدن آن، به تاويل، مردان را رنج و مصيبت و سختي باشد و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سفيدمهره درخواب بر چهار وجه است. اول: خبرمكروه. دوم: سخن دروغ. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصيبت.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی