تعبیر خواب تذرو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تذرو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

مرغي بسيار رنگي است
محمدبن سيرين گويد:
تذرو مرغي است و درخواب مردي غدّار است و تذرو ماده زني ماده زني فريبنده است. معبران گفته اند: تذرو مال حرام است، كه به حيله به دست آورد، اگر بيند با تذرو در نبرد است، دليل كه با كسي غدار او را خصومت افتد. اگر بيند تذرو ماده او را نصيب شد، دليل كه زني خواهد كه در وي هيچ خير نبود اگر خانه تذرو بيند، دليل كه زني خوبروي به نكاح خواهد بر قدر سفيدي و پاكيزگي آن خانه.
ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند تذرو در خانه داشت و بمرد، دليل كه زن او هلاك شود يا به جهت زنان درمصيبتي افتد. اگر بيند تذرو از خانه او پريد، دليل كه زن را طلاق دهد.
جابر مغربي گويد:
تذرو درخواب، زن پارسا است باجمال و مال. اگر ديد تذرو يافت يا بگرفت، دليل كه زني خواهد بدين صفت كه گفتيم، اگر تذرو در كنار او افتاد و بخفت، دليل كه كسي با عيال او سرو كاري دارد او را مي فريبد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن تذرو در خواب بر چهار وجه است.
اول: زن.
دوم: مال حرام.
سوم: معيشت.
چهارم: كام دل جستن.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی