تعبیر خواب ترازوي قيامت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترازوي قيامت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

به خواب ديدن، پادشاه عدل است و ترازوي راست، قاضي راست حكم بود يا وزير عادل.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ترازوي قيامت در خواب ديدن بر شش وجه است.
اول: قاضي .
دوم: پادشاه.
سوم: فقيه.
چهارم: ميانجي.
پنجم: حكم راست.
ششم: حكم نا راست.
اگر بيند كردار نيك وي در ترازوي قيامت، بيش از كردار بدِ وي است، دليل كه بهشت يابد و از عقوبت رسته گردد
اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مستوجب عقوبت دوزخ است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی