تعبیر خواب تراشيدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تراشيدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه پوست ميوه يا هر چيز ديگرى را مى‏تراشيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی