تعبیر خواب تراشيدن موي سر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تراشيدن موي سر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی