تعبیر خواب سمانه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سمانه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: سمانه در خواب پسر غلام بود، يا پسر خدمتكار. اگر بيند سمانه بگرفت يا كسي بدو داد، دليل كه خدمتكار يا غلامش را فرزند آيد. اگر سمانه نر بود، پسر است. اگر ماده بود، دختر است، اگر بيند سمانه از دستش بگريخت، دليل كه فرزند يا غلامش هلاك شوند. ابراهيم كرماني گويد: سمانه درخواب مال و روزي حلال است. اگر ديد گوشت سمانه ميخورد، دليل است روزي حلال يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن سمانه بر چهار وجه است. اول: فرزند و غلام. دوم: روزي حلال. سوم: منفعت. چهارم: مال.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی