تعبیر خواب سند

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سند را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن اسناد و مدارك در خواب ، علامت آن است كه اتفاقاتي نقشه هاي شما را براي تصاحب ثروت نقش بر آب مي سازد .
2ـ اگر خواب ببينيد سندي را امضاء مي كنيد ، علامت آن است كه علي رغم تلاشهاي شرورانه دشمنان ، اطرافيان به شما اعتماد خواهند كرد .
3ـ گم كردن سند در خواب ، علامت آن است كه براي احقاق حقوق خود با دشمنان كشمكش خواهيد كرد .
4ـ اگر خواب ببينيد سندي را امضاء مي كنيد ، علامت آن است كه براي رسيدن به پيروزي در دادگاه بايد با دقت وكيل خود را انتخاب كنيد . امضاء هر گونه مدرك و سندي در خواب نشانة وقوع رويدادهايي نامطلوب است .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی