تعبیر خواب تمام شدن کار

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تمام شدن کار را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و كامكار شد، دليل كه احوالش متغير شود. و هر كه بيند كارش تمام شد، دليل بر تغيير حال او است و هم بيم بود كه عمرش سير گردد و هم بيدادگر است كه از او انتقام كشند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی