تعبیر خواب سنگ ياسم

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سنگ ياسم را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

خالد اصفهاني گويد:
اگر درخواب بيند انگشتري از يشم داشت، دليل كه زن خواهد. اگر ديد كه يشم بسيار داشت از زنان مال حاصل كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات است. اگر زني به شما انگشتري از يشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهيد يافت و اگر خودتان جنسي از يشم داشته باشيد، فراغت خاطر در شما پديد مي آيد. اگر انگشتري که از يشم داريد تنگ باشد از جانب زن يا همسرتان تحت فشار قرار خواهيد گرفت. زني که به شما خيلي نزديک است شما را تحت فشار قرار مي دهد. اگر مقدار زيادي سنگ يشم در خواب ديديد، از جانب زني سود مي بريد که آن سود بسيار است و اندک نيست.
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب يشم ببينيد، بيانگر آن است كه به سعادت و خوشبختى خواهيد رسيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی