تعبیر خواب سوپ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوپ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن سوپ در خواب ، نشانة آسايش و شنيدن خبرهاي خوش است .
2ـ اگر دختري خواب ببيند سوپ درست مي كند ، نشانة آن است كه در خانة خود ناچار نمي شود كار كند . زيرا با مردي ثروتمند ازدواج خواهد كرد .
3ـ خوردن سوپ كه از شير شيرين درست شده است ، نشانة آن است كه از روي بداقبالي مشاجراتي روي مي دهد ، اما دعوا و فريادها با آشتي خاتمه مي يابد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی