تعبیر خواب سوره الاخلاص

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الاخلاص را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد يگانه بود و توفيق طاعت يابد.
ابراهيم كرماني گويد:
پاكدين و با اعتقاد و درست بود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
مراد دو جهاني يابد و عيش بر وي خوش گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی