تعبیر خواب سوره الانشراح

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الانشراح را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره انشراح مي خواند، دليل كه دشواري بر وي آسان گردد.
ابراهيم كرماني گويد:
خداي تعالي كارهاي بسته بر وي آسان كند.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
از سختي فرج يابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی