تعبیر خواب ترکه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب ترکه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تركه در خواب، نشانه‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد. اگر در خواب كسى شما را با تركه كتك زد، به اين معنا است كه به اهدافتان مى‏رسيد. اگر شما كسى را با تركه كتك زديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان موفق نمى‏شويد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی