تعبیر خواب تله موش صحرائي

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تله موش صحرائي را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پايتان در تلة موش صحرايي گير كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدي ديگران قرار مي گيريد و چيز باازرشي از شما ربوده خواهد شد .
2ـ ديدن تلة موش صحرايي در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمي ديگران لطمه اي به شما وارد نخواهد شد .
3ـ ديدن تلة شكستة موش صحرايي در خواب ، نشانة آن است كه از موقعيتهاي نامطلوب رهايي خواهيد يافت .
4ـ اگر خواب ببينيد تله موش صحرايي كار مي گذاريد ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهي خواهيد يافت و اين آگاهي شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگريزيد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی