تعبیر خواب سوره البروج

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره البروج را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره بروج مي خواند، دليل كه در دنيا اندوهگين گردد، لكن عاقبت كارش نيكو باشد.
ابراهيم كرماني گويد:
در آخرت رفيع بود و ثواب يابد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
از غم ها فرج يابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی