تعبیر خواب سوره التکوير

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره التکوير را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره تكوير مي خواند، دليل كه از عذاب خداي تعالي ترسد.
ابراهيم كرماني گويد:
سفر بسيار كند، از جانب مشرق.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
از آن چه ترسد ايمن گردد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی