تعبیر خواب سوره الحاقه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الحاقه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه حق تعالي داده باشد ترسد.
ابراهيم كرماني گويد:
سيرتِ حق گزيند و ناصرِ حق گردد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
در طريقِ حق كوشد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی