تعبیر خواب تف کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تف کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب روى كسى تف كنيد، بيانگر مشكلات مالى است اما اگر كسى روى شما تف كرد، يعنى شانس به شما روى مى‏آورد.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به پايان خواهيد رساند .
2ـ اگر خواب ببينيد كسي تف به روي شما مي اندازد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان قهر خواهيد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی