تعبیر خواب سوره الزلزله

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الزلزله را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره زلزله مي خواند، دليل كه او را با كسي كاري افتد و با وي انصاف كند.
ابراهيم كرماني گويد:
مظالم مردمان از گردن بيندازد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
قومي را از اهل شرك هلاك نمايد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی