تعبیر خواب سوره الصافات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره الصافات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه سوره صافات مي خواند، دليل است كه از حق تعالي، ديانت و دين يابد.
ابراهيم كرماني گويد:
امانت خلق نگاه دارد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
او را فرزند صالح آيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی