تعبیر خواب تلسکوپ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تلسکوپ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عاشقانه است .
2ـ اگر خواب ببينيد با تلسكوپ به ستاره ها مي نگريد ، نشانة آن است كه طي مسافرتهاي خود لذت بسياري كسب مي كنيد .
3ـ‌ ديدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادي زندگي با مشكلي روبرو خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی