تعبیر خواب تلگراف

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تلگراف را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب تلگرافى به دست شما برسد، بيانگر شنيدن اخبار غيرمنتظره است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ دريافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهاي نامطلوبي به دست شما خواهد رسيد .
2ـ اگر خواب ببينيد براي كسي تلگراف مي فرستيد ، نشانة آن است كه با يكي از نزديكان خود قطع رابطه خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد متصدي ارسال تلگراف هستيد ، نشانة آن است كه با ارسال پيامي ، به ديگران منفعت مي رسانيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در دفتر تلگرافخانه حضور داريد ، نشانة آن است كه به سرگرميهايي ناسالم مشغول خواهيد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی