تعبیر خواب سوره القارعه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره القارعه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اگر بيند سوره القارعه مي خواند، دليل كه ترازوي اعمال او از كردار نيك گران گردد.
ابراهيم كرماني گويد:
دركار خويش متحير شود و عاقبت به صلاح بازآيد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
مردمان او گرامي دارند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی