تعبیر خواب سوره القمر

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره القمر را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره قمر مي خواند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.
ابراهيم كرماني گويد:
كارهاي دشوار بر او آسان گردد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
در اين جهان نعمت و مال يابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی