تعبیر خواب سوره المائده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره المائده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند سوره مائده ميخواند، دليل كه بر اهل آن ديار شرف و بزرگي يابد
ابراهيم كرماني گويد:
خواندن مائده درخواب، دليل بر زيادتي مال و نعمت كند و خيرات دو جهاني يابد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتى بدن ، درستى كار و روبه راه شدن مشاغل و اموراست .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی