تعبیر خواب تنباکو

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تنباکو را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تنباكو در خواب ، نشانة پيروزي در حرفه و روبرو شدن با تحولاتي ناچيز در امور عاشقانه است .
2ـ‌ كشيدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجي زندگي خود را به سمت بدي سوق خواهيد داد .
3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتي توفيق آميز دست خواهيد زد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی