تعبیر خواب تنبيه شدن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تنبيه شدن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
تنبيه شدن در خواب، بيانگر آن است كه كارتان را به خوبى انجام نمى‏دهيد. اگر در خواب كسى را تنبيه كنيد، نشانه‏ى آن است كه براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ايد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی