تعبیر خواب سوره المطففين

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره المطففين را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره مطففين مي خواند، دليل است كيل و پيمانه راست دارد و از ترس خداي تعالي به طاعت و عبادت، ميل و رغبت پيدا كند.
ابراهيم كرماني گويد:
راه راست جويد.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
با همه كس منصف باشد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی