تعبیر خواب سوره النحل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سوره النحل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند سوره نحل مي خواند، دليل كه روزيِ حلال يابد و دوستدارانِ اهل دين باشد.
ابراهيم كرماني گويد:
از آفت و محنت ايمن شود.
حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
حق تعالي او را علم حاصل كند. اگر بيمار است شفا يابد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی